پروژه خانه‌ی ارغوان را می‌توان یکی از چالش برانگیزترین پروژه‌های کوچک مقیاس مسکونی آتلیه دانست. خواسته‌های کارفرما مبنی بر هزینه‌ی ساخت پایینِ بنا و داشتن پنجره‌های کشیده در سمت اتاق خواب‌ها و از طرفی ضوابط شهرداری بر رعایت اکابه‌ی ۱/۷۰ متر پنجره‌ها، این پروژه رو برای ما خاص می‌کرد. برای برطرف کردن خواسته‌ها و رعایت ضوابط، به پوسته نیمه شفاف از جنس ترکه‌های ارغوان رسیدیم.

عکسهای پروژه