موقعیت پروژه در یکی از محله‌های قدیم شهرستان تفت در استان یزد است که بافت این محله از خانه باغهای بزرگ تشکیل شده است. سایت پروژه نیز داخل یکی از این خانه باغها قرار گرفته که شامل یک بنای قدیمی با کاربری مسکونی، یک بخش قدیمی با کاربری انبار و باغ انار می‌باشد. محدوده طراحی شامل بخشی از این باغ انار و بخش قدیمی موجود در باغ با کاربری انبار، می‌شود.

مساله اصلی طراحی پیرامون چهار موضوع شکل گرفت:

 یک: چگونگی مواجهه با فضای انبار به عنوان یک بنای قدیمی به گونه ای که بتوان با حداقل زیربنا، کاربری‌های مورد نظر کارفرما را فراهم کرد.

 دو: با توجه به برنامه‌های تعریف شده برای هاستل مانند فضایی آرام برای گذران زمان، دورهمی‌های دوستانه و …، چگونه فضای پر سر و صدای هاستل را در کنار فضای مسکونی موجود قرار دهیم به گونه‌ای که آرامشِ قسمت مسکونی حفظ شود.

سه: با توجه به توده درختان انار موجود در باغ چگونه می‌توان لکه حجم جدید را در نظر گرفت که علاوه بر حفظ درختان، سناریو طراحی با توجه به حضور درختان شکل بگیرد.

چهار: مساله حفظ حریم بافت قدیمی خانه باغ‌های موجود و خط آسمان منطقه.

در روند طراحی با توجه به اینکه حفظ بنای انبار به حفظ حال و هوای کوچه باغ های تفت و خود باغ کمک می‌کرد، تصمیم گرفته شد تا با کمترین دخل و تصرف، کاربری متناسب برای آن تعریف شود. همچنین در جهت تکمیل کاربریها و برنامه فیزیکی تعریف شده،  نیاز به اضافه کردن یک بخش جدید بود که این بخش به واسطه‌ی جوی آبی که از باغ می‌گذشت با فاصله از بنای قدیمی شکل گرفت. در محل قرارگیری توده حجمی جدید سعی شد که به جای قطع درختان باغ، تا حد امکان درختان حفظ شوند و در شکل‌گیری فضاها بازی داده شوند.

با فاصله گرفتن بنای جدید و ایجاد یک حیاط فرعی بین دیوار بخش مسکونی و حجم ایجاد شده، سعی شد تا فضای شلوغ از نزدیکی خانه مسکونی موجود دور شده و آرامش ساکنان تا حد امکان حفظ شود. حجم جدید بر خلاف بنای قدیمی که بر زمین نشسته است از زمین فاصله گرفت تا حداقل مداخله در باغ را داشته باشد. در نهایت دو پل در شکاف بین دو بنا تعبیه شد تا بخش جدید و قدیم را به یکدیگر متصل کند.

در جهت استفاده از بام به عنوان فضایی برای نظربازی در میان درختان، هماهنگ شدن حجم با بناهای بافت و سایه اندازی روی بام، یک پوسته حصیری نرم با فرمی شبیه به بام های مجاور شکل گرفت که ساختار این پوسته تشکیل شده از ترکه‌های انار موجود در باغ می‌باشد.