ویلای آخر هفته دو چنار در منطقی ییلاقی ده‌بالای یزد و در بالای محله دو چنار قرار گرفته است. در این پروژه سعی شد به جای ایجاد تک فضاها و تک اتفاقهای مستقل، شبکه ای در هم تنیده از فضاهای باز و نیمه باز با قابلیت اتفاق رفتارهای فردی و جمعی تعریف شود به گونه‌ای که ترکیب فضاهای باز و نیمه باز، زمینه اصلی محل قرارگیری حجم در سایت و شکل گیری حجم پروژه است.

عکسهای پروژه